Hlavné ciele združenia

Zasadzovať sa, obhajovať sa a chrániť záujmy maloobchodných prevádzok a gastro segmentu naprieč celým podnikateľským prostredím

Aktívne prispievať k nezávislej kontrole údajov a úkonov poskytovaných prenajímateľmi v záujme vyváženého vzťahu medzi prenajímateľmi a nájomcami

Prispievať mediálnou podporou na zvýraznenie vzťahov maloobchodu a gastro segmentu so zákazníkmi

Metodicky pomáhať a usmerňovať svojich členov v oblasti maloobchodu a gastro segmentu v SR

Otvárať témy priamo súvisiace s podnikaním v SR v oblasti maloobchodu a gastro segmentu prostredníctvom vecného dialógu s odbornou ale aj laickou verejnosťou s cieľom zlepšenia celkovej situácie pre maloobchodníkov, gastro segmentu, ako aj ich zákazníkov

Vytvárať platformu pre komunikáciu medzi členmi na zdieľanie praktických skúseností a podporovať spoluprácu členov v medziach zákonných možností

Presadzovať legislatívne zmeny podporujúce zdravé maloobchodné prostredie

Koronakríza a požiadavky maloobchodu

Uvedomujeme si, že aktuálna situácia vplyvom šírenia koronavírusu COVID-19 zasiahla všetky strany
bez prípravy a každý sa snaží uchrániť si svoj majetok. Veľa maloobchodníkov budovalo svoje
podnikanie mnoho rokov a teraz sa pozerajú na to, ako im mizne pred očami. Väčšina obchodných
centier vyžaduje plnenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv, a to najmä úhradu plných nájmov a s tým
súvisiacich poplatkov bez akejkoľvek snahy o komunikáciu. Nájomníci, ktorí sú od začiatku bez
akýchkoľvek tržieb, nie sú schopní tieto nájmy zaplatiť bez toho, aby ich to nezlikvidovalo.

Je nutné, aby v tejto dobe zasiahol štát, ktorý bude plniť úlohu moderátora medzi maloobchodníkmi
– nájomcami a prenajímateľmi, ktorí v tomto momente jednajú skôr z pozície sily a za každú cenu sa
snažia udržať v platnosti aktuálne zmluvy. Je ale jasné, že ich plnenie v zmysle aktuálneho znenia
bude pôsobiť na celý sektor likvidačne. Nájomcovia sú ochotní o podmienkach jednať, ale zo strany
centier tieto signály vôbec neprichádzajú.

Žiadame preto, aby štát pristúpil zodpovedne k riešeniu tohto problému a zároveň tiež vyzývame
prenajímateľov, aby začali s nájomcami jednať o otvorení aktuálnych zmluvných vzťahov. Nikto totiž
nechce, aby po odznení tejto krízy zostali obchodné centrá bez nájomcov a mnoho zamestnancov si
muselo hľadať novú prácu.

Zároveň si myslíme, že štát by mal pristúpiť k priamym dotáciám maloobchodníkov, ktorí tvoria chrbtovú kosť ekonomiky a zamestnávajú desiatky tisíc ľudí často v lokalitách s vyššou mierou nezamestnanosti.

Ako nám pomôcť?

Aktívna pomoc s nájmami

Štát by mal čo najskôr zasiahnuť a pomôcť maloobchodníkom s nájmami. Požadujeme jasné
vyriešenie tejto otázky. Rovnako je nutné si uvedomiť, že v nákupných centrách je samotný
nájom len jedna zo zložiek, preto je potrebné vyriešiť aj otázky týkajúce sa spoločných
nákladov a marketingových poplatkov. Súčasná podpora sa ukázala ako nedostatočná, o čom svedčí minimum vyčerpaných vyhradených prostriedkov.

Legislatívna podpora

Očakávame, že štát začne diskusiu nájomcov s obchodnými centrami moderovať, prípadne
pristúpi k takým legislatívnym opatreniam, ktoré umožnia nájomcom otvoriť už existujúce
nájomné zmluvy a rokovať o ich nových zneniach s obchodnými centrami bez akýchkoľvek
sankcií za prípadné vypovedanie týchto zmlúv. Zároveň nebude klásť zbytočné byrokratické nároky na prevádzkovanie maloobchodných prevádzok.

Aktivita obchodných centier

Myslíme si, že obchodné centrá by nemali vyčkávať s jednaním s nájomcami, prípadne tieto
jednania podmieňovať podpismi rôznych dodatkov, ktoré sú pre nájomcov často nevýhodné. Veríme, že začnú aktívne
komunikovať so svojimi nájomcami tak, aby obe strany dospeli k dohode a po skončení
núdzového stavu boli tak otvorené všetky existujúce prevádzky a bola vytvorená maximálna podpora zo strany prenajímateľov.

Odstránenie prekážok

Štát by mal zároveň čo najskôr pristúpiť k plošným opatreniam, ktoré maloobchod postavia
na nohy a naopak neklásť podnikateľom prekážky pod nohy. Príkladom je nemožnosť rýchlej
dostupnosti bezúročných úverov, na ktorú navyše mnohé firmy nedosiahnu. Teší nás schválenie prvého “podnikateľského kilečka”, máme však mnoho ďalších pripomienok a nápadov, ktoré nám zjednodušia život a my sa tak budeme môcť sústrediť na podnikanie.

Otázka náhrady škody

Gastro prevádzky museli byť zatvorené, pričom majú zásoby, ktoré podliehajú skaze.
Rovnako tak mnohí maloobchodníci pracujú so sezónnym tovarom a ten po uplynutí sezóny
nie je predajný, pričom dodávateľ za neho požaduje úhradu. Bez prístupu k financiám je
nemožné tento problém zvládnuť v dlhodobom horizonte. Opätovné obmedzenia prevádzok v druhej vlne začína byť pre obrovské množstvo podnikateľov v gastrosegmente likvidačné, pretože svoje finančné rezervy vyčerpali už v prvej vlne.